Volkswagen chuẩn bị trả cổ tức khủng nhờ đợt IPO Porsche.

Ngay từ trước khi tiến hành đợt IPO Porsche, công ty mẹ Volkswagen đã tuyên bố sẽ trả “đầu năm 2023 khoản cổ tức đặc biệt chiếm 49% tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi và bán cổ phiếu phổ thông” trong trường hợp giao dịch thành công.