Ngày 05/03/2024 2:49 PM

Khoá học

Chương trình thực tiễn lần đầu tiên và duy nhất trong 2 ngày (3&4). Trò chơi thực chiến trải nghiệm gọi vốn từ các nhà đầu tư, thiết kế mô hình kinh doanh và ý tưởng khác biệt, kết nối các nhà đồng sáng lập đầy tài năng cùng trải nghiệm trò chơi thực chiến. ...
Xem nhiều

Phương Thức

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc