Ngày 13/04/2024 11:47 PM

THUẬT NGỮ

Vốn hoá thị trường

Market capitalization còn được gọi tắt là “market cap” đó là giá trị vốn hóa của một công ty, để đề cập đến giá trị của một công ty được xác định bởi một thị trường chứng khoán. Nó còn được định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả những cổ phiếu đang lưu hành.

Để tính được vốn hóa thị trường của một công ty thì chúng ta nhân số lượng cổ phiếu đang được lưu hành đối với giá trị thị trường hiện tại của một cổ phiếu. Ví dụ là một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán cùng với giá 100 USD một cổ phiếu sẽ có vốn hóa thị trường đó là 2 tỷ USD. Sau khi một công ty niêm yết cổ phiếu và bắt đầu việc giao dịch trên sàn chứng khoán IPO, giá của cổ phiếu đó được xác định bởi nguồn cung và nhu cầu trên thị trường. Vốn hóa thị trường do vậy trở thành công cụ trong thời gian thực để ước tính được giá trị của một công ty.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc