Ngày 01/12/2023 7:53 AM

THUẬT NGỮ

Trái phiếu

Là loại chứng khoán IPO cho doanh nghiệp được phát hành ra thị trường như là một khoản nợ với thời hạn trả vốn lẫn lãi được quy định cụ thể.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc