Ngày 01/12/2023 7:52 AM

THUẬT NGỮ

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi chính là trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào một thời điểm nhất định trong tương lai đã được xác định trước. Trái phiếu chuyển đổi thường có lãi suất thấp hơn so với những loại trái phiếu khác. Tuy nhiên, khi đến thời điểm có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, thì cổ phiếu sẽ được chuyển đổi lại có lãi suất hấp dẫn hơn sép với cổ phiếu thông thường. 

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc