Ngày 01/12/2023 7:13 AM

THUẬT NGỮ

Stock price

Stock price chính là giá cổ phiếu, cho biết giá trị bằng tiền hiện tại của nó đối với những người mua và bán. Nếu có nhiều người mua hơn người bán và giá cổ phiếu sẽ tăng. Nếu nhiều người bán hơn người mua thì giá sẽ giảm.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc