Ngày 13/04/2024 10:12 PM

THUẬT NGỮ

Mua (Buy)

Là thuật ngữ trong chứng khoán chỉ hành động mua vào cổ phiếu hay các sản phẩm chứng khoán khác.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc