Ngày 09/12/2023 7:20 PM

THUẬT NGỮ

Môi giới (Broker)

Là người/ đơn vị trung gian giữa người mua và người bán. Ở phía người mua, môi giới là người/ đơn vị tư vấn, mua hay bán chứng khoán thay bạn và hưởng một khoản phí.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc