Ngày 13/04/2024 10:10 PM

THUẬT NGỮ

Limit Order – LO

Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.Giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, lệnh giới hạn sẽ giúp bạn giao dịch chính xác hơn.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc