Ngày 13/04/2024 11:13 PM

THUẬT NGỮ

Giao dịch trong ngày

Là việc thực hiện mua và bán cổ phiếu chỉ trong một ngày giao dịch.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc