Ngày 13/04/2024 10:53 PM

THUẬT NGỮ

Giá chào mua (Bid)

Là mức giá mà người mua sẵn sàng trả cho một cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán khác.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc