Ngày 01/12/2023 6:44 AM

THUẬT NGỮ

Float

Thuật ngữ “float” đề cập đến những cổ phiếu thông thường mà một công ty đã được phát hành ra công chúng để những nhà đầu tư có thể giao dịch. Con số này còn được chính bằng cách lấy số cổ phiếu bị hạn chế giao dịch 

Cổ phiếu bị hạn chế có thể được bao gồm cổ phiếu do vậy thành viên công ty nắm giữ tuy nhiên không thể giao dịch vì chúng đang trong giai đoạn “lock-up” sau khi được phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Bằng cách xác định số lượng trong cổ phiếu bị hạn chế so với số lượng cổ phiếu lưu hành và nhà đầu tư có thể hiện rõ hơn về việc cơ cấu sở hữu của công ty. Mục tiêu của quá trình thẩm định doanh nghiệp trước khi vốn hóa thị trường IPO chính là phân tích tính bền vững của mô hình trong kinh doanh, mức độ cạnh tranh, tiềm năng giải ngân cũng như là đánh giá những cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường thương mại và pháp lý.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc