Ngày 13/04/2024 10:24 PM

THUẬT NGỮ

Due diligence

Due diligence chính là cuộc thẩm định công ty hay cổ phiếu một cách có hệ thống để phân tích và giảm thiểu những rủi ro cho quyết định kinh doanh hay đầu tư. Đây còn là thủ tục quan trọng cần phải vượt qua trước khi một doanh nghiệp chính thức để chào bán cổ phiếu ra công chúng

Việc thẩm định cũng có thể được thực hiện bởi những nhà phân tích tài chính, nhà quản lý quỹ, nhà môi giới, nhà đầu tư cá nhân và những công ty đang xem xét để mua lại những công ty khác nhau. Trong thế giới tài chính, “due dilligence” diễn ra thường xuyên chứ không nhất thiết được giới hạn ở những công ty chuẩn bị vốn hóa thị trường IPO

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc