Ngày 01/12/2023 6:37 AM

THUẬT NGỮ

Cổ tức cố định

Là cổ tức không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc