Ngày 13/04/2024 11:22 PM

THUẬT NGỮ

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi được hoàn lại được ưu tiên hoàn lại vốn theo những điều kiện được quy định tại cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc