Ngày 09/12/2023 7:09 PM

THUẬT NGỮ

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức được ưu tiên để trả cổ tức cao hơn so với những cổ phiếu phổ thông hay các loại cổ phiếu khác.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc