Ngày 09/12/2023 5:53 PM

THUẬT NGỮ

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có số lượng phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Cụ thể do vậy quy định tại mỗi công ty.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc