Ngày 01/12/2023 7:35 AM

THUẬT NGỮ

Cổ phiếu phổ thông

Người sở hữu lượng cổ phiếu phổ thông cũng có quyền biểu quyết hay chất vấn về quyết định của công ty tại Đại hội Cổ đông và được hưởng cổ tức tuy nhiên không cố định.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc