Ngày 13/04/2024 9:52 PM

THUẬT NGỮ

Cổ đông

Là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần. Cổ đông cũng chính là người sở hữu công ty vậy nên các quyền lợi và trách nhiệm của họ cũng có thể gắn liền với hoạt động kinh doanh của công ty.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc