Ngày 01/12/2023 6:55 AM

THUẬT NGỮ

Chứng Chỉ Quỹ

Chứng chỉ quỹ chính là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần vốn của nhà đầu tư đối với 1 quỹ hay một tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc