Ngày 13/04/2024 10:56 PM

THUẬT NGỮ

Chỉ số chứng khoán

Stock index là chỉ số của thị trường chứng khoán, sử dụng để đo lường thể hiện giá của những rổ mã chứng khoán bằng cách dùng những số liệu và phương pháp luận để được tiêu chuẩn hóa. Stock index có thể là một chỉ số rộng để thể hiện hiệu suất của toàn bộ thị trường chứng khoán hay mang tính chuyên biệt hơn, ví dụ như thể hiện hiệu suất của một ngành hoặc phân khúc cụ thể. Nắm bắt các chỉ số “index” của một sàn chứng khoán giúp cho những nhà đầu tư có thể hiểu được “sức khỏe” của sàn chứng khoán đó.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc