Ngày 13/04/2024 10:19 PM

THUẬT NGỮ

Báo cáo tài chính

Financial statement chính là việc báo cáo tài chính bao gồm nhiều văn bản ghi chép lại những hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính trong một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm soát bởi những cơ quan chính phủ, kế toán và doanh nghiệp để có thể đảm bảo tính chính xác cho những mục đích hoạt động về thuế, tài chính hay đầu tư. Những báo cáo tài chính được dùng bởi các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường và các chủ nợ để có thể đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng về lợi nhuận của một công ty. Một báo cáo tài chính đầy đủ sẽ thường bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc