Ngày 01/12/2023 7:15 AM

Alphabet: S

Stock Symbol

Là các kí tự, thường là các chữ cái, được sắp xếp và liệt kê trên một sàn giao dịch công khai dùng để chỉ cổ phiếu của một công ty.

Stock Exchange

Là nền tảng để mua, bán và trao đổi các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Đây là nơi để những người mua và người bán gặp nhau, tiến hành trao đổi các sản phẩm chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Sàn/ Sở giao dịch

Là nền tảng để mua, bán và trao đổi các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Đây là nơi để những người mua và người bán gặp nhau, tiến hành trao đổi các sản phẩm chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Stock Price Board

Bảng giá chứng khoán (Stock Price Board) Là nơi thể hiện tất cả thông tin liên quan đến giá và các giao dịch cổ phiếu của thị trường chứng khoán.

Stock Account

Là tài khoản mà các nhà đầu tư dùng để lưu và mua bán cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác trên thị trường. Nhà đầu tư cần có tài khoản chứng khoán để có thể tiến hành mua bán trên thị trường chứng khoán niêm yết tập trung. Bạn có thể mở tài …

Stock Account Read More »

Shareholder

Là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần. Cổ đông cũng chính là người sở hữu công ty vậy nên các quyền lợi và trách nhiệm của họ cũng có thể gắn liền với hoạt động kinh …

Shareholder Read More »

Share

Là vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau. Ví dụ: công ty cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, số vốn đó được chia thành 100.000 phần bằng nhau, mỗi phần có giá trị 100.000 đồng được gọi là một cổ phần.

Stock

Là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành ra cổ phiếu. Ngày nay, các giao dịch mua bán cổ phiếu đều thực hiện trực tuyến.Khi bạn mua cổ phiếu, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua email thay vì nhận một tờ …

Stock Read More »

Stock price

Stock price chính là giá cổ phiếu, cho biết giá trị bằng tiền hiện tại của nó đối với những người mua và bán. Nếu có nhiều người mua hơn người bán và giá cổ phiếu sẽ tăng. Nếu nhiều người bán hơn người mua thì giá sẽ giảm.

Stock index

Stock index là chỉ số của thị trường chứng khoán, sử dụng để đo lường thể hiện giá của những rổ mã chứng khoán bằng cách dùng những số liệu và phương pháp luận để được tiêu chuẩn hóa. Stock index có thể là một chỉ số rộng để thể hiện hiệu suất của toàn …

Stock index Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc