Ngày 01/12/2023 6:16 AM

Alphabet: D

Day trading

Là việc thực hiện mua và bán cổ phiếu chỉ trong một ngày giao dịch.

Diversification

Đa dạng hóa đầu tư (Diversification) Là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau, tạo nên một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán …

Diversification Read More »

Đa dạng hóa đầu tư

Đa dạng hóa đầu tư (Diversification) Là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau, tạo nên một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán …

Đa dạng hóa đầu tư Read More »

Danh mục đầu tư

Là tập hợp các chứng khoán mà một nhà đầu tư hay tổ chức đầu tư nắm giữ, nhằm tạo ra sự kết hợp giữa các loại chứng khoán để đạt được mức sinh lời cao và giảm được mức rủi ro của tổng thể đầu tư.

Dividend

Là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần dành trả cho các cổ đông. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được …

Dividend Read More »

Due diligence

Due diligence chính là cuộc thẩm định công ty hay cổ phiếu một cách có hệ thống để phân tích và giảm thiểu những rủi ro cho quyết định kinh doanh hay đầu tư. Đây còn là thủ tục quan trọng cần phải vượt qua trước khi một doanh nghiệp chính thức để chào bán …

Due diligence Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc