Ngày 13/04/2024 11:31 PM

Alphabet: B

Bán (Sell)

Là hành động bán ra cổ phiếu khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận hay muốn cắt lỗ.

Bid-Ask Spread

Là mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Sự chênh lệch phải được quyết định trước khi giao dịch diễn ra.

Bảng giá chứng khoán

Bảng giá chứng khoán (Stock Price Board) Là nơi thể hiện tất cả thông tin liên quan đến giá và các giao dịch cổ phiếu của thị trường chứng khoán.

Blue chip Stocks

Là thuật ngữ trong chứng khoán dùng để chỉ các cổ phiếu được phát hành bởi những công ty lớn về vốn hóa và có uy tín trên thị trường. Các công ty này thường phát triển rất tốt và đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Vì các công ty này có nền …

Blue chip Stocks Read More »

Báo cáo tài chính

Financial statement chính là việc báo cáo tài chính bao gồm nhiều văn bản ghi chép lại những hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính trong một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm soát bởi những cơ quan chính phủ, kế toán và doanh nghiệp để có thể …

Báo cáo tài chính Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc